เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัย ก. ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินและรายได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ โดยกองทุนฯ จะมีรายได้จากการรับบริจาคเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย และผลประโยชน์จากกองทุนฯ มหาวิทยาลัย เมื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินอยากทราบว่าใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนได้หรือไม่

          กองทุนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ก. จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ก.ซึ่งมหาวิทยาลัย ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ก. พ.ศ.2522 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ จึงเป็นเพียงกลุ่มผู้บริหารตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น มิใช่เป็นการรวมตัวของกรรมการ จึงไม่เข้าลักษณะเป็นการรวมตัวเป็นคณะบุคคล หากมีผู้บริจาคเงินให้กองทุนฯ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนทำหน้าที่รับเงินแทน ถือได้ว่า เงินบริจาคดังกล่าวเป็นเงินที่มหาวิทยาลัย ก. หรือ กองทุนฯ ได้รับ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ใบเสร็จรับเงินสำหรับการบริจาคควรออกในนามมหาวิทยาลัย ก. หากผู้บริจาคเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็มีสิทธินำเงินบริจาคในส่วนที่ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44) ​
มหาวิทยาลัย ก. ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินและรายได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ โดยกองทุนฯ จะมีรายได้จากการรับบริจาคเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย และผลประโยชน์จากกองทุนฯ มหาวิทยาลัย เมื่อผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินอยากทราบว่าใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนได้หรือไม่
บริษัทว่าจ้างบุคคลธรรมดาเป็นที่ปรึกษากฎห สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และอยู่ร่