เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทว่าจ้างบุคคลธรรมดาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญา และด้านคดีความที่มีการฟ้องร้อง และถูกฟ้องร้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ บุคคลธรรมดาดังกล่าวมิได้มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทน บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 1 ครั้งในจำนวนที่เท่ากันทุกครั้ง บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ค่าที่ปรึกษากฎหมายมีภาระภาษีอย่างไร

          บุคคลธรรมดามีเงินได้จากการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย มีภาระภาษีดังนี้           1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร หากมีเงินได้เกิน 30,000 บาท ต่อปี มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับเงินได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป และยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 สำหรับเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในเดือนกันยายน เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี คือ                วิธีที่ 1  หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร                วิธีที่ 2  หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ในอัตราร้อยละ 30 ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               การให้บริการตั้งแต่ติดตาม ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้ ฟ้องคดี และบังคับคดี สำหรับงานที่ทนายความได้ทำการว่าความหรือว่าต่างแก้คดีในศาลเท่านั้น ถือเป็นการว่าความ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนรายรับค่าที่ปรึกษากฎหมาย ถือเป็นการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท ต่อปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย              จากการที่ค่าที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเฉพาะที่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในไทย หรืออยู่ในไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 7(1) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ    
บริษัทว่าจ้างบุคคลธรรมดาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษาในการทำนิติกรรมสัญญา และด้านคดีความที่มีการฟ้องร้อง และถูกฟ้องร้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ บุคคลธรรมดาดังกล่าวมิได้มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท ในการจ่ายค่าตอบแทน บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 1 ครั้งในจำนวนที่เท่ากันทุกครั้ง บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ค่าที่ปรึกษากฎหมายมีภาระภาษีอย่างไร
ซื้อ software จากเมืองนอกมาขาย ต้องยื่นภ มหาวิทยาลัย ก. ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นตามระ