รายจ่ายที่สาขาในไทยจ่ายให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ ที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

          สำหรับรายจ่ายที่สาขาในไทยได้จ่ายไปให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศ ที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(14) แห่งประมวลรัษฎากร  นั้น จะต้องมีลักษณะตามแนวปฎิบัติที่กรมสรรพากรวางได้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.13/2529ฯ 
รู้กฎหมายกับการรับมือปัญหาในการเช่าบ้าน การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทร