เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ใบกำกับภาษีที่จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ ใช้ตรายางประทับคำว่า ต้นฉบับ และ สำเนา ลงในใบกำกับภาษีได้หรือไม่

          กรณีรายการคำว่า “ใบกำกับภาษี” และ “ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ” จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายการอื่นๆ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร  ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าขายสินค้าหรือของบริการ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  และวัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี  จะต้องจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือตีพิมพ์จากโรงพิมพ์เท่านั้น ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ           ดังนั้น คำว่า “ต้นฉบับ” และ “สำเนา” ที่ประทับตรายางลงในใบกำกับภาษี ข้อความดังกล่าวเป็นรายการที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากใบกำกับภาษีมีรายการครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร การประทับตราข้อความดังกล่าว ไม่ใช่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการของใบกำกับภาษี บริษัทย่อมมีสิทธิกระทำได้
วิธีดูแลจิตใจของผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นผู้ทําบัญชีแต่ไม่อยากเป็นสมาชิกสภาวิ