แบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2548 ไม่ได้กรอกผลขาดทุนยกมา จะนำผลขาดทุนยกมาใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 ได้หรือไม่

          การหักผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำมาหักเป็นรอบระยะเวลาบัญชีเป็นปีๆ ตามลำดับ หากต้องการนำผลขาดทุนยกมามาใช้ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2548 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงผลขาดทุนยกมาให้ถูกต้องก่อน​
ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ ใบกำกับภาษีหายต้องแจ้งความหรือไม่