บริษัทเช่าเครื่องพริ้นเตอร์จากบริษัท ก ได้รับใบกำกับภาษีแยกเป็น 2 รายการ คือ ค่าเช่าเครื่องพริ้นเตอร์ และค่าหมึกพิมพ์ บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

          ถือเป็นค่าเช่าเครื่องพริ้นเตอร์ ทั้ง 2 รายการ เมื่อบริษัทจ่ายเงินค่าเช่า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
เทศบาลซื้อที่ดินจากบริษัท เมื่อมีการจ่าย รับทำบัญชี พะเยา