เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กิจการการค้า มีอะไรบ้าง ประเภทของ ธุรกิจการค้า 3 แยกประเภทธุรกิจ

กิจการการค้ามีอะไรบ้าง

รูปแบบของกิจการค้าแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.บุคคลธรรมดา  2.นิติบุคคล

1.กิจการที่เป็นไม่เป็นนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หมายถึง

สิ่งที่มีชีวิตสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย คือมนุษย์ทั้งปวงจะเป็นหญิง ชาย เด็ก คนชรา หรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามถือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น

บุคคลจึงมีความสามารถ

ความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา

สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน เงิน

หน้าที่ในการเสียภาษี

การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้

และ รวมถึงประเภทดังต่อไปนี้ คือ

1.1.กิจการค้าเจ้าของคนเดียว  (Single proprietorship) คือ กิจการขนาดเล็กที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ ประกอบกิจการคนเดียว หรือเราเรียกว่า “ บุคคลธรรมดา

1.2.ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน  (Ordinary Partnership) คือ กิจการค้าที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาตกลงรวมทุนกันเป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าเพื่อหวังกำไร ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียน มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาคำนำหน้าชื่อห้างหุ้นส่วนใช้คำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ

1.3 คณะบุคคล  (Group of person)  คือบุคคล บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 คนมารวมประกอบธุรกิจร่วมกันโดยมีการทำสัญญาข้อตกลง โดยได้ตกลงทำกิจกรรมร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปันผลกำไรตามอัตราส่วนที่ตกลงกันหรือแต่ละคนที่ได้ลงทุนในกิจการ คณะบุคคลจึงมีลักษณะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จะแตกต่างกันตรงที่ การเสียภาษีไม่เหมือนกัน

1.กิจการที่เป็นเป็นนิติบุคคล หมายถึง

กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น ที่ร่วมกันดำเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง แล้วก่อตั้งเป็นนิติบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพมีได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น

นิติบุคคลจึงมีความสามารถเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น

ความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา

สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน เงิน

หน้าที่ในการเสียภาษี

การเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้

โดย จัดประเภทหลักๆ ได้ดังนี้ คือ

1.1  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ( Registered Ordinary Partnership) เป็นห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1.1.1หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด คือ รับผิดชอบจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนและไม่มีสิทธิ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินกิจการของห้าง ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น

1.1.2 หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด คือ ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดก่อนและมีสิทธิเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วน ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน

1.2 บริษัท  ( Company ) เป็นการรวมกลุ่มหรือการรวบรวมบุคคลและ/หรือบริษัทอื่น ผู้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัท บุคคลกลุ่มนี้มีความมุ่งประสงค์หรือจุดสนใจร่วมกัน และมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาผลกำไร การรวมกลุ่มเช่นนี้สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย และตัวบริษัทเองนั้นก็จะถือว่าเป็นนิติบุคคล (legal person) ชื่อของบริษัทก็จะถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงแทนกลุ่มบุคคลเหล่านั้น

1.2 บริษัทมหาชนจำกัด  ( Public Limited Company ) เป็นนิติบุคคลที่เน้นการระดมทุน จำหน่ายหุ้น สามารถนำหุ้นจำนวนหนึ่งของบริษัทออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ และประชาชนผู้ซื้อหุ้นจึงเป็นเจ้าของกิจการนั้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่ ถูกกำหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

 

กำหนดโทษของภาษีป้าย มหาวิทยาลัยได้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาให้หัว