บริษัทให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทำสัญญา 3 ปี ผู้เช่าชำระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน และเงินประกันความเสียหาย จำนวน 2 เท่าของค่าเช่า หากผู้เช่าอยู่ไม่ครบตามสัญญายินยอมให้ริบเงินประกันความเสียหายทั้งหมด หรือหากเกิดความเสียหายยินยอมให้ริบเงินประกันความเสียหายเท่าจำนวนความเสียหายในทันที แต่หากผู้เช่าไม่ได้ปฎิบัติผิดสัญญาผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันให้ เงินประกันความเสียหายดังกล่าว บริษัทผู้ให้เช่าต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่

          บริษัทผู้ให้เช่าไม่ต้องนำเงินประกันความเสียหายดังกล่าวมาคำนวณเป็นรายได้ของผู้ให้เช่า และผู้เช่าไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 3(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.73/2541ฯ ​
บริษัทให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทำสัญญา 3 ปี ผู้เช่าชำระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน และเงินประกันความเสียหาย จำนวน 2 เท่าของค่าเช่า หากผู้เช่าอยู่ไม่ครบตามสัญญายินยอมให้ริบเงินประกันความเสียหายทั้งหมด หรือหากเกิดความเสียหายยินยอมให้ริบเงินประกันความเสียหายเท่าจำนวนความเสียหายในทันที แต่หากผู้เช่าไม่ได้ปฎิบัติผิดสัญญาผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันให้ เงินประกันความเสียหายดังกล่าว บริษัทผู้ให้เช่าต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
ของดีประจำจังหวัดสมุทรสาคร การซื้อหุ้นคืน