องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เช่าที่ดินและอาคารแก่สหกรณ์ประมง และสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด เงินค่าเช่าที่ได้รับทั้งหมดนำมาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สัญญาเช่าต้องปิดอากรแสตมป์ หรือไม่

          การยกเว้นอากรไม่ยกเว้นให้ในกรณี            1. องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือ           2. การพาณิชย์ซึ่งองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ           สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่เอกชนหรือบุคคลใดก็อาจสร้างอาคารดังกล่าว และให้เช่าได้ จึงถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์ในทางธุรกิจ หรือมีลักษณะเป็นการหารายได้เช่นเดียวกับเอกชนจึงเป็นการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์ ไม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
การวิเคราะห์รายการค้า ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทได้รับจากกรมศุลกา