เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้า เดือนเมษายน ทำสัญญาเช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อ ต่อมา ผู้เช่าซื้อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ชำระค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม จึงแก้ไขตารางการชำระค่างวด โดยทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในการผ่อนชำระหนี้ ให้ชำระค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกรกฎาคมของปีถัดไป ขอทราบว่า ค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่งบริษัทไม่ได้รับชำระดังกล่าว บริษัท จะต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีให้ลูกค้า รวมทั้งต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่

          การขายสินค้าตามสัญญาเช่าซื้อ และมีการทำบันทึกข้อตกลงไม่ต้องชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อบางงวด มีภาระภาษี ดังนี้           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้องนำค่างวดที่ไม่ได้รับชำระ (เดือนตุลาคมถึงธันวาคม) ดังกล่าว มาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อ โดยใช้เกณฑ์สิทธิ์ ตามข้อ 3.5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528ฯ           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาในแต่ละงวด เว้นแต่ได้มีการรับชำระราคาสินค้าหรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนถึงกำหนดชำระราคาในแต่ละงวดก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้นๆ ดังนั้น ค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่งถึงกำหนดชำระ แต่บริษัทมีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้เช่าซื้อไม่ต้องชำระค่างวดดังกล่าวตามกำหนดเวลา โดยให้ชำระตามตารางการชำระค่างวดที่ตกลงเพิ่มเติม บริษัทผู้ให้เช่าซื้อจะต้องออกใบกำกับภาษีตามค่างวดที่ถึงกำหนดต้องชำระ (เดือนตุลาคมถึงธันวาคม) ให้แก่ลูกค้าเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 78(2) และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร แม้ว่าจะมีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมก็ตาม           3. อากรแสตมป์               สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน เข้าลักษณะตราสาร 3. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งต้องเสียอากรแสตมป์ ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งราคาทั้งหมด เสียอากรแสตมป์ 1 บาท โดยผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้มีหน้าที่เสียอากรและผู้เช่าซื้อเป็นผู้ขีดฆ่าแสตมป์  เมื่อมีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในการผ่อนชำระหนี้ ให้ชำระค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมของปีถัดไป หากมูลค่าสัญญาเช่าซื้อไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ให้เช่าซื้อไม่ต้องเสียอากรเพิ่มเติม ​
บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อสินค้า เดือนเมษายน ทำสัญญาเช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อ ต่อมา ผู้เช่าซื้อประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ชำระค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม จึงแก้ไขตารางการชำระค่างวด โดยทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในการผ่อนชำระหนี้ ให้ชำระค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกรกฎาคมของปีถัดไป ขอทราบว่า ค่างวดเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่งบริษัทไม่ได้รับชำระดังกล่าว บริษัท จะต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีให้ลูกค้า รวมทั้งต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่
บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่า DVD ได้ซื้อหนั บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิส