บริษัทประกอบกิจการขายสินค้า โดยมีการจัดตั้งหน่วยขายสินค้าออกเป็นหลายหน่วย และแยกออกไปขายตามหน่วย จึงมีความจำเป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกัน สามารถออกใบกำกับภาษีหลายเล่มพร้อมกันได้หรือไม่

          การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้า บริษัทจะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายการถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แม้การออกใบกำกับภาษีจะออกพร้อมกันหลายเล่มเป็นเหตุให้เลขที่ของใบกำกับภาษีไม่เรียงกัน บริษัทสามารถกระทำได้
บริษัทประกอบกิจการขายสินค้า เมื่อถึงกำหน บริษัทประกอบกิจการขายสินค้านำเข้าวัสดุอุ