เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนิติบุคคลในฮ่องกง ไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย โดยมีการเรียกเก็บค่าติดตั้ง ค่าฝึกอบรมวิธีการใช้โปรแกรม ค่าปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า การทำ Update โปรแกรม และค่าปรึกษาแนะนำสายด่วนทางโทรสารหรือโทรศัพท์ แยกต่างหากจากค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้มีภาระภาษีอย่างไร

          1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นงานวรรณกรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้น ค่าตอบแทนในการใช้โปรแกรม  ซึ่งรวมถึงค่าติดตั้งและค่าฝึกอบรมวิธีการใช้โปรแกรม ค่าปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า การทำ Update โปรแกรม และค่าปรึกษาแนะนำสายด่วนทางโทรสารหรือโทรศัพท์ ถือเป็นค่าสิทธิ ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร และเข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนการใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ตามข้อ 12 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับฮ่องกง เมื่อบริษัทจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 12 วรรคสอง แห่งอนุสัญญาดังกล่าว           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               ค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในไทย บริษัทต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัทซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนิติบุคคลในฮ่องกง ไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย โดยมีการเรียกเก็บค่าติดตั้ง ค่าฝึกอบรมวิธีการใช้โปรแกรม ค่าปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า การทำ Update โปรแกรม และค่าปรึกษาแนะนำสายด่วนทางโทรสารหรือโทรศัพท์ แยกต่างหากจากค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อบริษัทจ่ายเงินได้มีภาระภาษีอย่างไร
บริษัทซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมบัญ บริษัทซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปใช้