เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทซื้อคูปองเงินสดของสรรพสินค้า มูลค่า 100 บาท ในราคา 95 บาท เพื่อนำไปแจกให้แก่ลูกค้า เนื่องจากจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่บริษัทกำหนด มีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ทั้งด้านผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้รับคูปองเงินสด

          ภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง  มีดังนี้           ด้านผู้ขายคูปองเงินสด           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                (1) รายได้จากการขายคูปองเงินสด  เนื่องจากคูปองเงินสดมิใช่สินค้า แต่เป็นสิ่งที่จะนำไปแทนตัวเงินเพื่อนำไปชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ ตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในคูปองเงินสดเท่านั้น ดังนั้น เมื่อบริษัทขายคูปองเงินสดจึงยังไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร               (2) ส่วนลดการค้า  เป็นรายจ่ายเพื่อหากำไร  สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                (1) การขายคูปองเงินสดโดยให้ส่วนลดการค้าแก่ผู้ซื้อทันที เป็นการขายสิ่งที่จะนำไปแทนตัวเงินที่จะนำไปซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการต่างๆ เปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้แทนเงินสดเท่านั้น ดังนั้น จึงมิใช่การขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(8) และ มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร                (2) เนื่องจากคูปองเงินสดมิใช่สินค้า ตามมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร               (3) เมื่อผู้ได้รับคูปองเงินสด นำคูปองเงินสดมาซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(8) และมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร และออกใบกำกับภาษีตามความรับผิดที่เกิดขึ้น ตามมาตรา 78 และ มาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                (1) การขายคูปองเงินสดถือเป็นการขายสิทธิการซื้อสินค้าหรือบริการตามมูลค่าที่กำหนดไว้ในคูปอง เป็นการขายทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง จึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย               (2) ส่วนลดการค้า                      (ก) ให้ผู้ซื้อคูปองเงินสดเพื่อนำไปขายต่อ เข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ทีจ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ                     (ข) ให้ผู้ซื้อคูปองเงินสดที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย บริษัทไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ            4. อากรแสตมป์           เมื่อบริษัทขายคูปองเงินสดมีหน้าที่ต้องออกใบรับ ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร            ด้านผู้ซื้อคูปองเงินสด           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               (1) ส่วนลดการค้า ถือเป็นรายได้เนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ประมวลรัษฎากร               (2) รายจ่ายค่าซื้อคูปองเงินสด เป็นรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมการขาย หากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 65 ตรี(13) แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               (1) เมื่อบริษัทแจกคูปองเงินสดให้กับลูกค้า ไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ตามมาตรา 77/1(8) และ มาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร  จึงไม่ต้องนำมูลค่าคูปองไปรวมคำนวณมูลค่าฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร               (2) เนื่องจากคูปองเงินสดมิใช่สินค้า ตามมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย               (1) แจกคูปองเงินสดให้ผู้ซื้อสินค้าที่นำไปขายต่อ คูปองดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ทีจ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ               (2) แจกคูปองเงินสดให้กับผู้ซื้อสินค้าที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย บริษัทไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545ฯ            ด้านผู้รับคูปอง           1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               คูปองเงินสดที่ได้รับ ถือเป็นรายได้เนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               (1) เมื่อนำคูปองเงินสดไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะได้รับใบกำกับภาษี  หากเป็นใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการโดยตรง  สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ ไม่ต้องห้าม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร               (2) เนื่องจากคูปองเงินสดมิใช่สินค้า ตามมาตรา 77/1(9) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร           3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่ จ่าย ไว้ (ถ้ามี) บริษัทมีสิทธินำไปถือเป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ในรอบบัญชีที่หักไว้ ตามมาตรา 60 แห่งประมวลรัษฎากร  
บริษัทซื้อคอมพิวเตอร์บริจาคโรงเรียนจะหัก บริษัทซื้อตราสารหนี้ในราคาที่สูงกว่ามูลค