เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายเงินกินเปล่า เพื่อต่อสัญญาการเช่าอาคาร บริษัทจะนำมาลงเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่

          ถือเป็นรายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ต้องบันทึกเป็นต้นทุนและหักค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา 4(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 ดังนี้             1.กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่า หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่มีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้ โดยเงื่อนไขในการต่ออายุนั้นเปิดโอกาสให้ต่ออายุการเช่ากันได้ต่อๆ ไป บริษัทมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10  ต่อปีของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน            2.กรณีมีหนังสือสัญญาเช่าที่ไม่มีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้หรือมีข้อกำหนดให้ต่ออายุการเช่าได้เพียงระยะเวลาอันจำกัดแน่นอน  บริษัทมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 หารด้วยจำนวนปีอายุการเช่าที่ต่อได้
บริษัทจ่ายเงินกำไรจากการโอนหุ้นให้กับบริ บริษัทจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้า ต้องหักภาษี