เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทจ่ายค่าจ้างทำของให้กับนิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 แต่ยื่นแบบผิดเป็นยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 และชำระภาษีถูกต้อง ต้องดำเนินการอย่างไร

          เมื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จ่ายค่าจ้างทำของให้กับนิติบุคคล มีหน้าที่นำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 แต่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 กรณีดังกล่าวเป็นการยื่นแบบผิดประเภท หากไม่มีผลทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งเปลี่ยนแปลง ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ดำเนินการ ตาม ข้อ 28.5 ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พ.ศ.2553 โดยการยื่น แบบคำขออนุโลมการยื่นแบบ กรณีใช้แบบผิดประเภท (แบบ ป.ป.02) ตามแบบแนบท้ายระเบียบดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้           1. เอกสารหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ขออนุโลมแบบ           2. สำเนาแบบฉบับเดิมที่ได้ยื่นนำส่งภาษีไว้แล้วแต่ผิดประเภทแบบ           เมื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี อนุมัติคำขอแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ทราบ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
บริษัทจ่ายค่าจ้างตามชั่วโมงที่ได้ทำงานซึ บริษัทจ่ายค่าจ้างทำของให้กับบุคคลธรรมดา