บริษัทจ้างบริษัทแห่งหนึ่งซ่อมเครื่องจักร ผู้รับจ้างออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแยกยอดต่างหากจากกัน จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          กรณีซ่อมเครื่องจักร ถือเป็นการรับจ้างทำของ แม้จะแยกค่าอะไหล่ออกจากค่าซ่อม หากผู้จ่ายเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าจะจ่ายให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 จากยอดรวมค่าซ่อมและค่าอะไหล่ ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัทจ้างบริษัทชิปปิ้งเดินพิธีการออกของ บริษัทจ้างบริษัทในต่างประเทศจัดหาพนักงาน