บริษัทจ้างที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นและอาศัยในญี่ปุ่น เพื่อให้คำปรึกษาด้านการตลาดและวางแผนการขาย เข้ามาในไทยปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 4-5 วัน จ่ายเงินค่าที่ปรึกษาโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ญี่ปุ่นในนามบุคคลธรรมดาทุก ๆ เดือน เงินค่าที่ปรึกษาดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น หรือไม่

          ที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นมิได้มีฐานะเป็นลูกจ้างของบริษัท เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร และถือเป็นบริการส่วนบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากค่าตอบแทนที่จ่ายนั้นตกเป็นภาระแก่บริษัทจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อ 14 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เมื่อบริษัทจ่ายค่าตอบแทนจึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร ​
บริษัทจ้างที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นและอาศัยในญี่ปุ่น เพื่อให้คำปรึกษาด้านการตลาดและวางแผนการขาย เข้ามาในไทยปีละ 2 ครั้ง ละ 4-5 วัน จ่ายเงินค่าที่ปรึกษาโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ญี่ปุ่นในนามบุคคลธรรมดาทุก เดือน เงินค่าที่ปรึกษาดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น หรือไม่
บริษัทจ้างทำ ส.ค.ส. โดยให้ ใส่โลโก้ของบร บริษัทจ้างนักมวยจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อ