เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ส่งพนักงานไปทำงานต่างประเทศ โดยสาขาต่างประเทศเป็นผู้จ่ายเงิน ไม่มีการเรียกเก็บเงินจากบริษัทในไทยอีก ซึ่งพนักงานไม่ได้นำเงินเข้าประเทศ บริษัท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และพนักงานต้องเสียภาษีหรือไม่

          นายจ้างในไทยมิได้เป็นผู้จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร  ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศโดยตรง แต่ให้สำนักงานสาขาในต่างประเทศเป็นผู้จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างจึงไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในไทย แต่เป็นเงินได้เนื่องจากกิจการนอกประเทศของนายจ้างในไทยไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทในไทยจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และพนักงานจะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยเมื่อเข้า ตามมาตรา 41 วรรคสอง และ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
บริษัท ส. ว่าจ้างลูกจ้างมาทำงานตามเวลาที บริษัท อ. จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น