เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ท. และบริษัท ป. ควบบริษัทภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดำเนินการขอจดทะเบียนควบบริษัทกับนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์โดยบริษัททั้งสองจะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทใหม่ขึ้นในทันทีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว (บริษัทใหม่) ขอทราบข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาระภาษีของบริษัทเก่า และบริษัทใหม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               การคำนวณรายได้และรายจ่ายสำหรับบริษัทเก่าก่อนวันที่จดทะเบียนควบบริษัท และบริษัทใหม่นับแต่วันถัดจากวันที่ควบบริษัท ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ ตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม                ตามมาตรา 85/14 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้บริษัทเก่าซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเลิกประกอบกิจการภายใน 15 วัน นับจากวันเลิกประกอบกิจการ ตามมาตรา 85/15 แห่งประมวลรัษฎากร และให้บริษัทใหม่ซึ่งได้ควบเข้ากันยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัทใหม่ ทั้งนี้ ไม่ต้องปฏิบัติ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.66/2539ฯ เนื่องจาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.66/2539ฯ เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เลิกประกอบกิจการตามจริง ซึ่งแตกต่างจากกรณีการควบบริษัทที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทใหม่ได้ไปทั้งสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทเก่าทั้งหมด ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และเนื่องจากการควบบริษัท ทำให้บริษัทเก่าหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทเก่าจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ต่อไป นับแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนควบบริษัท ​
บริษัท ท. และบริษัท ป. ควบบริษัทภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ดำเนินการขอจดทะเบียนควบบริษัทกับนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์โดยบริษัททั้งสองจะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทใหม่ขึ้นในทันทีที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว (บริษัทใหม่) ขอทราบข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาระภาษีของบริษัทเก่า และบริษัทใหม่
บริษัท ท. เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อ บริษัท ท. และบริษัท ป. จดทะเบียนควบบริษั