เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

บริษัท ค. ในญี่ปุ่น ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ประกอบกิจการบริการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แก่บริษัท ง. โดยมีบริษัท ค. สาขา ในไทยเป็นผู้เข้าทำสัญญาให้บริการดังกล่าวกับบริษัท ง. และเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในไทยให้เป็นไปตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนกระทำการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่น โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไทยจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่น เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่บริษัท ค. สาขา ในทย ได้รับจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่นจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล               เมื่อบริษัท ค. สาขาในไทย และบริษัท ค.ในญี่ปุ่นเป็นนิติบุคคลเดียวกัน เงินค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่สาขาในไทยได้รับจากสำนักงานใหญ่ จึงเข้าลักษณะเป็นเงินทุนของตนเองไม่ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ ดังนั้น บริษัท ค. สาขา ในไทยจึงไม่ต้องนำเงินดังกล่าวมาถือเป็นรายได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล           2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               หากบริษัท ค. สาขา ในไทยไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการให้บริการตอบแทนแก่บริษัท ค. ในญี่ปุ่น เงินที่บริษัท ค. สาขา ในไทยได้รับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ตามมาตรา 77/1(8) และ (10) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท ค. ในญี่ปุ่น ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ประกอบกิจการบริการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้แก่บริษัท ง. โดยมีบริษัท ค. สาขา ในไทยเป็นผู้เข้าทำสัญญาให้บริการดังกล่าวกับบริษัท ง. และเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในไทยให้เป็นไปตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนกระทำการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่น โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไทยจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่น เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่บริษัท ค. สาขา ในทย ได้รับจากบริษัท ค. ในญี่ปุ่นจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
บริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนใน บริษัท จ้างบุคคลธรรมดา โดยมีการกำหนดอายุ