บริษัท V ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเยอรมัน และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวในไทย โดยไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย และไม่มีตัวแทน แต่บริษัท V ให้บริษัท W ในไทย ซึ่งเป็นคู่ค้ากันเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.พ.30 แทน เมื่อบริษัท V ขายสินค้าให้แก่บริษัท J ในไทย บริษัท V จะออกใบกำกับภาษีขายจากเยอรมันส่งมาให้แก่บริษัท J และบริษัท J จะชำระเงินให้บริษัท V โดยตรง ส่วนสินค้าที่ขายบริษัท V ซื้อจากบริษัท S ในไทย โดยให้บริษัท S ส่งสินค้าให้บริษัท J และบริษัท S จะออกใบกำกับภาษีให้บริษัท V ตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวไว้ บริษัท V มีภาระภาษีที่ต้องเสียในไทยอย่างไร

          1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               เมื่อบริษัท V สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท S โดยให้ส่งสินค้าไปยังบริษัท J และบริษัท S ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท V ถือว่าบริษัท V ขายสินค้าในราชอาณาจักรให้แก่บริษัท J ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัท V มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณภาษี ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องจัดทำใบกำกับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัท J           2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                กรณีบริษัท V จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในไทย และขายสินค้าในไทย ถือว่าบริษัท V มีสถานประกอบการถาวรในไทย บริษัท V มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในไทย ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบและเสียภาษี ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับเยอรมัน และ มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
บริษัท V ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเยอรมัน และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวในไทย โดยไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย และไม่มีตัวแทน แต่บริษัท V ให้บริษัท W ในไทย ซึ่งเป็นคู่ค้ากันเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.พ.30 แทน เมื่อบริษัท V ขายสินค้าให้แก่บริษัท J ในไทย บริษัท V จะออกใบกำกับภาษีขายจากเยอรมันส่งมาให้แก่บริษัท J และบริษัท J จะชำระเงินให้บริษัท V โดยตรง ส่วนสินค้าที่ขายบริษัท V ซื้อจากบริษัท S ในไทย โดยให้บริษัท S ส่งสินค้าให้บริษัท J และบริษัท S จะออกใบกำกับภาษีให้บริษัท V ตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวไว้ บริษัท V มีภาระภาษีที่ต้องเสียในไทยอย่างไร
บริษัท Forwarder ประกอบกิจการเป็นตัวแทนห บริษัท ก ก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าและได้ซ