บริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กรมที่ดิน สามารถนำไปหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ได้  เท่ากับจำนวนเงินที่ได้บริจาคจริง  แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว  (ลำดับที่  51  ของประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้  เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการฯ  ลงวันที่ 4 มกราคม 2548)            ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th   =>   เลือกเมนู “บริการข้อมูล” =>  เลือกเมนู “รายชื่อมูลนิธิ  สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้”
บริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กรมทรัพย บริจาคเงินให้กับกองทุนสวัสดิการ กรมธนารั