บริจาคเงินให้กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาค มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ได้ เท่ากับจำนวนเงินที่ได้บริจาคจริง แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 274) พ.ศ.2537)           ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th   =>  เลือกเมนู “บริการข้อมูล” =>  เลือกเมนู “รายชื่อมูลนิธิ  สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้”​
บริจาคเงินให้กองทุนปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเก บริจาคเงินให้กับ กองทุนสวัสดิการ กรมการค