บริจาคสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          บริจาคสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย ถือเป็นขาย ตามมาตรา 77/1(8)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่บริจาคสินค้าให้แก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ องค์การหรือแก่สถานสาธารณกุศลหรือแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2534 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าหรือจากการถูกเรียกเก็บภาษี ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
บริจาคสิ่งของให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณ บริจาคสินค้าให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาน