นิติบุคคลใดที่มีหน้าที่ยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงครั้งเดียวในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

          นิติบุคคลซึ่งเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย ได้แก่ บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย และมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล           แบบแสดงรายการที่ใช้ ตามข้อ 2(3)-(4) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) คือ                 1.  แบบ ภ.ง.ด.52 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งกระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทย (ขนส่งระหว่างประเทศ)                2.  แบบ ภ.ง.ด.55 สำหรับนิติบุคคลประเภทมูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้อันมิใช่รายได้ ตามมาตรา 65 ทวิ(13) แห่งประมวลรัษฎากร           กำหนดเวลาการยื่นรายการต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร           นิติบุคคลซึ่งเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
นิติบุคคลเลิกกันและอยู่ระหว่างชำระบัญชีใ นิติบุคคลในต่างประเทศว่าจ้างบริษัทให้ก่อ