นิติบุคคลเลิกกันและอยู่ระหว่างชำระบัญชีให้คืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน

          กรณีการขอคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทที่เลิกกัน ตามข้อ 8(2) ของประกาศอธิบดีฯ เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร กำหนดให้ต้องคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้เลิกกัน           เนื่องจากการตั้งบริษัทขึ้นตามกฎหมายนั้นก็ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการในทางธุรกิจหรือทางการค้า การเลิกกันนี้จึงหมายถึงการที่บริษัทได้เลิกประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งจัดตั้งบริษัทขึ้นมา วันที่เลิกกันจึงหมายถึง วันที่บริษัทได้หยุดประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งบริษัทขึ้นมาอย่างถาวร และได้แจ้งเลิกประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทที่เลิกกิจการก็มีสิทธิคืนบัตรประจำตัวพร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้นับแต่วันนั้น           เมื่อบริษัทได้เลิกกันแล้ว บริษัทยังมีหน้าที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายหลังที่ได้แจ้งเลิกกิจการภายใน 150 วัน นับวันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก และหากมีกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายการและชำระภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การชำระบัญชีไม่อาจทำให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิกก็ให้บริษัทมีสิทธิยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอขยายระยะเวลาได้ ตามมาตรา 68 และ มาตรา 72 แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลอาคารชุดทำประกันวินาศภัยอาคารแล นิติบุคคลใดที่มีหน้าที่ยื่นชำระภาษีเงินไ