นิติบุคคลอาคารชุดต้องเสียภาษีหรือไม่

          นิติบุคคลอาคารชุด ไม่ถือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 33/2540ฯ
นิติบุคคลอาคารชุดต้องยื่นแบบแสดงรายการภา นิติบุคคลอาคารชุดทำประกันวินาศภัยอาคารแล