นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้เรียกเก็บค่าบริการสระว่ายน้ำกับลูกบ้านที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ ค่าบริการดังกล่าวต้องถือเป็นรายได้ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่

          นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่หากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้รับค่าบริการสระว่ายน้ำเกิน 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม​
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเรียกเก็บค่าส่วนก นิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารช