นิติบุคคลต่างประเทศได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลายประเภทให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพียงหมายเลขเดียว และยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/51 รวมกัน

          การที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลายประเภทดังกล่าว บริษัทยังคงเป็นนิติบุคคลเดียว และถือเป็น 1 หน่วยภาษี พิจารณาได้ดังนี้           1. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี               จากการที่บริษัทเป็น 1 หน่วยภาษี บริษัทไม่สามารถมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้เกินกว่า 1 หมายเลข ตามมาตรา 3 เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัทมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2 หมายเลข และหมายเลขทั้ง 2 ปรากฏในทะเบียนของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ถือว่า หมายเลขทั้ง 2 เป็นหมายเลขที่ถูกต้อง และให้ถือว่า หมายเลขที่ใช้ในการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรในเดือนภาษี ปีภาษี หรือรอบระยะเวลาบัญชีหลังสุดเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง ขอให้บริษัทยื่นคำร้องเพื่อคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม โดยกรรมการหรือผู้จัดการ เป็นผู้มีหน้าที่ยื่น แบบ ล.ป.10.3 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีหมายเลขดังกล่าว เกินกว่า 1 หมายเลข ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หรือกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี พร้อมแนบบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่คืน ตามข้อ 13.3 และข้อ 14 ของระเบียบกรมสรรพากร  ดังกล่าว           2. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล               การประกอบธุรกิจหลายประเภทดังกล่าว บริษัทต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/ภ.ง.ด.51 รวมกันเพียงฉบับเดียว และบริษัทมีสิทธิที่จะเลือกใช้รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมได้ โดยยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร ขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65(ข) แห่งประมวลรัษฎากร               หากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระจากการประกอบธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทน หรือสำนักงานภูมิภาค แล้วแต่กรณี แต่บริษัทยื่น ภ.ง.ด.50/ภ.ง.ด.51 โดยเสียภาษีไม่ถูกต้อง บริษัทจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม สำหรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ใช้หลังสุด เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้อง และชำระภาษี รวมทั้งเงินเพิ่ม ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือนำส่ง ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีเบี้ยปรับ​
นิติบุคคลต่างประเทศมีตัวแทนของนิติบุคคลซ นิติบุคคลถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และได้