เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคาร ต่อมาธนาคารจ่ายดอกเบี้ย โดยจ่ายเป็นเช็ค และหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ ในอัตราร้อยละ 1 เมื่อนิติบุคคลได้รับเช็คดังกล่าวต้องออกใบเสร็จรับเงิน และรับรู้เป็นรายได้หรือไม่

          นิติบุคคลมีหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ตามมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องรับรู้เป็นรายได้ของกิจการ (รายได้อื่นๆ) ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลจ่ายเงินให้มูลนิธิหรือสมาคม เป็ นิติบุคคลตั้งใหม่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค