นิติบุคคลจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อสร้างอาคารโรงแรมบนที่ดินของผู้อื่น เมื่อครบกำหนดกรรมสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของที่ดิน นิติบุคคลต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไร

          การจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ถือเป็นการขาย ตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากนิติบุคคลมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนกรรมสิทธิ์อาคารโรงแรมดังกล่าว ให้แก่เจ้าของที่ดิน นิติบุคคลดังกล่าว ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ​
นิติบุคคลจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบก นิติบุคคลจดทะเบียนในญี่ปุ่นดำเนินกิจการโ