นำเข้าสินค้าตัวอย่างจากต่างประเทศแจกให้แก่ลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          ไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าตัวอย่างที่แจกเนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(7) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) ​
นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องดำเนินการ นำเข้าสินค้ามา 100 หน่วย กรมศุลกากรไม่ได