นำส่งหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 เกินจากที่ต้องนำส่งจะมีวิธีขอคืนอย่างไร

          ให้ยื่นคำร้องขอคืน ตามแบบ ค.10 เป็นรายเดือนภาษี เพื่อขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ชำระไว้เกิน ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิด ผู้หักภาษี นำสินค้าออกไปแสดงที่งานแสดงสินค้าในต่างป