นายแมน ให้เช่าอาคารโดยเรียกเก็บเงินประกันจากผู้เช่าเพื่อไว้เป็นค่าซ่อมแซมเมื่อผู้เช่าก่อความเสียหาย หรือชดเชยค่าสาธารณูปโภคที่ผู้เช่าค้างชำระ หากไม่เกิดความเสียหายใดๆ ก็จะคืนให้เมื่อสิ้นสุดสัญญา เงินประกันดังกล่าวต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          เงินประกันที่นายแมนเรียกเก็บ ถือเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร นายแมนต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นายแมน ให้เช่าอาคารโดยเรียกเก็บเงินประกันจากผู้เช่าเพื่อไว้เป็นค่าซ่อมแซมเมื่อผู้เช่าก่อความเสียหาย หรือชดเชยค่าสาธารณูปโภคที่ผู้เช่าค้างชำระ หากไม่เกิดความเสียหายใดๆ ก็จะคืนให้เมื่อสิ้นสุดสัญญา เงินประกันดังกล่าวต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
นายแฟรงค์ สัญชาติออสเตรเลีย มีชื่ออยู่ใน นำข้อมูลออกจากโปรแกรม Payroll มาใช้ยื่นแ