นายแดงถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1,000,000 บาท จากต่างจังหวัด และได้ไปขึ้นเงินกับร้านค้า ร้านค้าหักอัตราร้อยละ 2 ร้านค้าต้องเสียภาษีหรือไม่

          เงินได้จากการรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี เว้นแต่เงินที่หักไว้นั้นจะเป็นค่าอากรและภาษีหัก ณ ที่จ่าย​
นายเอส เปิดกิจการโรงกลึงโลหะ มีรายได้จาก นายแฟรงค์ สัญชาติออสเตรเลีย มีชื่ออยู่ใน