นายสม เป็นผู้อยู่ในไทยได้รับเงินปันผลจากบริษัทในต่างประเทศ ต้องนำมาเสียภาษีในไทยหรือไม่

          หากนายสม นำเงินปันผลดังกล่าวเข้ามาในประเทศในปีเดียวกับที่มีเงินได้ นายสมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา​
นายวิว เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงป้ายเห นายสมหมายมีร้านให้เช่าวีดีโอเทปและซีดีจะ