นายวิว เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงป้ายเหล็กไว้เพื่อให้เช่าโฆษณา มีรายได้จากการให้บริษัทเช่าพื้นที่โครงป้ายเหล็ก ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด

          กรณีบุคคลธรรมดา มีรายได้จากการให้เช่าโครงป้ายเหล็ก ถือเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ในอัตราร้อยละ 30 หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 43 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502
นายวิชัย (บิดา) นายพิชิต และ น.ส.จิตราภร นายสม เป็นผู้อยู่ในไทยได้รับเงินปันผลจาก