นายวิชัย (บิดา) นายพิชิต และ น.ส.จิตราภรณ์ (บุตร) บุคคลทั้ง 3 คน ได้จัดตั้งคณะบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อมา นายวิชัย และนางส่องหล้า (คู่สมรส) นายพิชิต และ น.ส.จิตราภรณ์ (บุตร) บุคคลทั้ง 4 คน ซึ่งถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินได้นำที่ดินดังกล่าวไปให้เช่า ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคล บุคคลทั้ง 4 คน สามารถจัดตั้งคณะบุคคลได้อีกหรือไม่

          การตกลงเข้ากันเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล เป็นสิทธิเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่จะเข้าไปเป็นบุคคลในคณะบุคคลอื่นที่มิใช่นิติบุคคล หรือเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญอื่นอีกได้ โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้           ดังนั้น กรณีนายวิชัย นายพิชิต และ นางสาวจิตราภรณ์ ได้จัดตั้งคณะบุคคลไว้แล้ว ต่อมา นายวิชัย นางส่องหล้า นายพิชิต และ นางสาวจิตราภรณ์ ประสงค์จะจัดตั้งคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลขึ้นอีกจึงมีสิทธิกระทำได้
นายวิชัย (บิดา) นายพิชิต และ น.ส.จิตราภรณ์ (บุตร) บุคคลทั้ง 3 คน ได้จัดตั้งคณะบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อมา นายวิชัย และนางส่องหล้า (คู่สมรส) นายพิชิต และ น.ส.จิตราภรณ์ (บุตร) บุคคลทั้ง 4 คน ซึ่งถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินได้นำที่ดินดังกล่าวไปให้เช่า ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในนามคณะบุคคล บุคคลทั้ง 4 คน สามารถจัดตั้งคณะบุคคลได้อีกหรือไม่
นายมอส มีเงินได้จากการแสดงละคร การเป็นพิ นายวิว เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงป้ายเห