นายทองเทียม เป็นบุคคลธรรมดาสมัครเข้าไปเล่นเกมส์ทศกัณฑ์ ได้รับเงินมา 250,000 บาท นายทองเทียมต้องรับผิดชอบภาษีอะไรบ้าง

          นายทองเทียม จะถูกผู้จ่ายหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินรางวัล และต้องนำเงินได้นั้นซึ่งถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 56 และ มาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 และ แบบ ภ.ง.ด.94 โดยหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 หมายเหตุ : ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป การยื่นแบบตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ให้เป็นไปตามที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560  ​
นายตาได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นตัวแทนประก นายปลา มีเงินได้จากการขายของซึ่งมิได้เป็