นาย ท. ซื้อที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท พ. จำกัด จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคดี ต่อมานาย ท. ได้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 สำหรับเดือนภาษีพฤศจิกายน 2549 พร้อมชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน 11,616 บาท ในนามบริษัท พ. จำกัด ให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด ต่อมานาย ท. ยื่นคำร้องค.10 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เพื่อขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้ชำระไว้ในนามของบริษัท พ. จำกัด โดยมีเหตุผลว่า ได้ชำระภาษีไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีถูกต้องหรือไม่

          การขายอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคดี เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ดังนั้น เจ้าของที่ดินที่ถูกขายทอดตลาดจึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่กรณีประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี เรื่องการขายทอดตลาดได้มีข้อสัญญาระบุให้ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอน และค่าภาษีอากรจากการขายที่ดินตามประมวลรัษฎากร จึงเป็นกรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตกลงกับเจ้าพนักงานบังคับคดีตามข้อสัญญาดังกล่าว ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดจึงมีฐานะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรจากการซื้อที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน นาย ท. จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้อง แบบ ค.10 ขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
นาย ท. ซื้อที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท พ. จำกัด จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคดี ต่อมานาย ท. ได้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 สำหรับเดือนภาษีพฤศจิกายน 2549 พร้อมชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน 11,616 บาท ในนามบริษัท พ. จำกัด ให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด ต่อมานาย ท. ยื่นคำร้องค.10 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เพื่อขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ได้ชำระไว้ในนามของบริษัท พ. จำกัด โดยมีเหตุผลว่า ได้ชำระภาษีไว้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีถูกต้องหรือไม่
นาย ณ. ได้รับเงินได้จากบริษัท อ. เป็นค่า นาย ท. นาง ส. และนาย ป. มีความประสงค์จะย