เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ก. ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ก จำกัด ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัท ก จำกัด ได้รับจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม จะได้รับเครดิตภาษีของเงินปันผลในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          หากได้รับเงินปันผล ตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร จากบริษัทที่ได้รับเงินปันผลจากกิจการปิโตรเลียมที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551 เป็นต้นไป ไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเงินปันผลที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากบริษัทนั้นเป็นเงินได้ของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยผลของบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม  มิได้เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร ตามข้อ 2 ของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 37/2551           ทั้งนี้ ผู้จ่ายเงินปันผลดังกล่าว มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ ตามมาตรา 50(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร
นาย ก. ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ปตท. จำ นาย ก. ได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรว