นาย ก. ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุประเภทเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินเทียบเท่าเงินปันผล และถูกหักภาษี ณ จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ เงินเทียบเท่าเงินปันผลถือเป็นเงินได้ประเภทใด และต้องนำมารวมคำนวณกับเงินได้ประเภทอื่นหรือไม่

          เงินเทียบเท่าเงินปันผล หมายความว่า เงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งเป็นผู้เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยดังกล่าว เนื่องจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายได้รับเงินปันผลจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่ระบุตามใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยดังกล่าว           กรณีนาย ก. ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ระบุประเภทเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินเทียบเท่าเงินปันผล เข้าลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นที่ได้จากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร และนาย ก. ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินเทียบเท่าเงินปันผลมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืน หรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 377) พ.ศ.2544
นาย ก. ได้รับรางวัลจากการส่งไปรษณียบัตรท นาย ก. ได้รับเงินชดเชยจากการเกษียณอายุ ต