นาย ก. และ นาย ข. ร่วมกันถือหุ้นในบริษัท เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลจะนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ นาย ก. และ นาย ข. เปิดบัญชีร่วมกัน บริษัทจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร และเงินปันผลดังกล่าว ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของคณะบุคคลถูกต้องหรือไม่

          ตามมาตรา 1118 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535  กำหนดว่า บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกันได้  ซึ่งคำว่า “บุคคล”  หมายถึง  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และตามมาตรา 15 หรือมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กำหนดว่า  คณะบุคคลไม่มีสภาพเป็นบุคคล           ดังนั้น การถือหุ้นร่วมกันในบริษัทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง โดยแสดงรายละเอียดว่า ในการถือหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกันนั้นประกอบด้วยบุคคลใดร่วมถือหุ้นบ้าง และกรณีที่ร่วมกันถือหุ้นหลายหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่แต่ละบุคคลถือ รวมทั้งระบุว่าผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันถือหุ้นนั้น  ต้องจ่ายให้กับบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น และเงินปันผลที่ได้รับถือเป็นการรับแทนผู้ที่ร่วมกันถือหุ้นทุกคน           กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดจ่ายเงินปันผลให้กับนาย ก. และ นาย ข. ที่ร่วมกันถือหุ้นหลายหุ้นในบริษัทดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  จึงมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  ให้กับนาย ก. และ นาย ข. คนละฉบับ ตามจำนวนหุ้นที่แต่ละบุคคลถือ  ทั้งนี้  บริษัทไม่สามารถออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามคณะบุคคลได้           ส่วนการนำเงินปันผลดังกล่าวไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก. และ นาย ข. จะต้องนำเงินปันผลดังกล่าวที่ได้รับตามจำนวนหุ้นที่ถือมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของแต่ละบุคคล โดยเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร  และได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
นาย ก. และ นาย ข. มีบัญชีเงินฝากประจำธนา นาย ก. และนางสาว ข. ต่างฝ่ายต่างมีเงินได