เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ก. เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ในปีภาษี 2552 ได้รับบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 524,331 บาท ซึ่งไม่เกิน15 เท่าของบำนาญรายเดือน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หากได้รับยกเว้นจะได้รับยกเว้นเป็นจำนวนเท่าใด และเงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นมีสิทธิเลือกคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามใบแนบได้หรือไม่

          1. เงินที่มีลักษณะเดียวกับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ ที่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยได้รับ โดยมีอัตราและวิธีคำนวณเช่นเดียวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน 200,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(79) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 268 (พ.ศ.2552) ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป           2. สำหรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ส่วนที่เกินกว่า 200,000 บาท ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา           3. เงินบำเหน็จดำรงชีพ ถือเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน ตามข้อ 1(ง) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 45) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 303) ซึ่งผู้มีเงินได้จะเลือกเสียภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อื่น ตามมาตรา 48(5) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้               (1) เป็นเงินได้ที่จ่ายให้เนื่องจากออกจากงาน ที่มีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี               (2) กรณีที่มีการจ่ายเงินได้ ไม่ว่าจะจ่ายหรือแบ่งจ่ายจากเงินประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท ให้แยกคำนวณได้เฉพาะเงินได้ที่ได้จ่ายในปีภาษีแรกที่มีการจ่ายเงินได้เท่านั้น               (3) แยกคำนวณได้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ ไม่นำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษี ตามมาตรา 48(1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน​
นาย ก. เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ในปีภาษี 2552 ได้รับบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 524,331 บาท ซึ่งไม่เกิน15 เท่าของบำนาญรายเดือน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หากได้รับยกเว้นจะได้รับยกเว้นเป็นจำนวนเท่าใด และเงินได้ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นมีสิทธิเลือกคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามใบแนบได้หรือไม่
นาย ก. เป็นเจ้าของที่ดิน ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ นาย ก. และ นาย ข. มีบัญชีเงินฝากประจำธนา