เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาย ก. ต้องการขอคัดสำเนาแบบ ภ.ง.ด.90 ของตนเอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

          ในการขอคัดสำเนาแบบ ภ.ง.ด.90 ใช้เอกสารประกอบการขอคัดแบบแสดงรายการ ดังนี้           1. แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพากร สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.rd.go.th ==> บริการข้อมูล ==> บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ ==> แบบฟอร์มคำร้อง             2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง           3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอคัดแบบแสดงรายการภาษี (ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว
นาย ก. ซื้อหุ้นของบริษัท ส. มาในราคาตามม นาย ก. ต้องการขอคัดแบบแสดงรายการภาษีเงิน