นาย ก. ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลังแรก ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 และโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 จะสามารถเลือกปีภาษีที่เริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม มาตรการภาษีบ้านหลังแรก ได้ในปีภาษีใด และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

          กรณี “มาตรการภาษีบ้านหลังแรก” ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 528) พ.ศ.2554 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท  เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นจำนวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่คำนวณจากเงินได้สุทธิหรือที่ต้องชำระก่อนการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเครดิตภาษี แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น  โดยผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้              1.  จ่ายค่าซื้อในระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2554  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2555  และมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาดังกล่าว           2.  ใช้สิทธิยกเว้นฯ ครั้งแรกภายใน 5 ปีภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และต้องใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเวลา 5 ปีภาษี ต่อเนื่องกัน โดยให้ใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี           3.  ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน           4.  มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องไม่เคยมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน           5.  ไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย           6.  ไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ.2546)  และต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (พ.ศ.2552)           ดังนั้น  ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น นาย ก. จ่ายค่าซื้อและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้วเสร็จวันที่ 15 มกราคม 2555  จึงสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิยกเว้นฯ ครั้งแรกได้ภายใน 5 ปีภาษี  โดยเริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2555 - 2559 ที่มีการจดทะเบียนโอนฯ  และต้องใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเวลา 5 ปีภาษี ต่อเนื่องกัน เป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี
นาย ก. ซื้อบ้านเป็นหลังแรกโดยปฏิบัติเป็น นาย ก. ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลังแรก