นาย ก เป็นกรรมการของบริษัท เอ นำเงินของตนเองให้บริษัทกู้ยืมเงิน โดยได้ให้กู้ยืมเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวและไม่ได้ประกอบอาชีพให้กู้ยืมเงิน เมื่อบริษัทจ่ายดอกเบี้ยได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่รับแล้ว นาย ก จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                หาก นาย ก มิได้มีการหาเงินจากที่อื่นมาให้กู้ยืมและมิได้ประกอบอาชีพให้กู้ยืมเงินมาก่อนและเป็นการให้กู้ยืมครั้งแรกและครั้งเดียวการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว ไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ             2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                สำหรับกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก มีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่นำดอกเบี้ยที่ได้รับดังกล่าวไปรวม คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1)-(2) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อถึงกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 48(3)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
นาย เป็นกรรมการของบริษัท เอ นำเงินของตนเองให้บริษัทกู้ยืมเงิน โดยได้ให้กู้ยืมเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวและไม่ได้ประกอบอาชีพให้กู้ยืมเงิน เมื่อบริษัทจ่ายดอกเบี้ยได้หักภาษี ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่รับแล้ว นาย จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
นาย ก ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตร นาย ก เป็นบุคคลธรรมดา สมัครเข้าไปเล่นเกม