นางไก่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ประกอบกิจการโรงเรียนสอนทำอาหาร นอกจากนี้ยังเปิดร้านอาหารให้บริการแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไปด้วย นางไก่ต้องเสียภาษีอย่างไร

          เงินได้จากการประกอบกิจการโรงเรียนดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการขายของหรือการให้บริการอื่นใดที่ได้รับจากผู้ซื้อที่มิใช่นักเรียน ตาม ข้อ 2(1) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
นางโรส มีเงินได้จากการเขียนหนังสือ บทควา นาย A ขายบ้านพร้อมที่ดินซึ่งได้มาเพียง 2