นางโรส มีเงินได้จากการเขียนหนังสือ บทความ หรือคอลัมน์ ส่งให้นิตยสาร มิได้มีฐานะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด และมิได้ขายสิทธิในงานเขียนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงได้หรือไม่

          ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเขียนหนังสือ หรือบทความ โดยผู้เขียนมิได้มีฐานะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง และมิได้ขายสิทธิในงานเขียนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เข้าลักษณะเป็นค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้เพียงอย่างเดียวในอัตราร้อยละ 40 แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งนี้ ตาม มาตรา 42 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงและสมควรได้ ​ ​           ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่จะแสดงหลักฐานและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้นก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 42 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 634) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
นางสาวสดศรีให้นางอรพินท์ บุตรบุญธรรม ถือ นางไก่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใ