เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นางสาว ส. ประกอบกิจการให้บริการประกันชีวิต มีรายรับเกิน 1,200,000 บาทในปี 2545 แต่ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 ต่อมานางสาว ส. ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ปี 2545 นางสาว ส. จึงได้มายื่นแบบ ภ.พ.30 ปีละ 1 ฉบับ รวมเป็นเวลา 3 ปี (ปี 2545- 2547) ต่อมาเดือนเมษายน 2548 กฎหมายกำหนดมูลค่าฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมจะต้องไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ดังนั้น นางสาว ส. ประสงค์ที่จะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่เคยมีรายรับถึง 1,800,000 บาทต่อปี ได้หรือไม่

          นางสาว ส. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 หากมีความประสงค์จะใช้สิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อกิจการของตนมีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันเริ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อ นางสาว ส. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 เป็นเหตุให้นางสาว ส. ประกอบกิจการมีมูลค่าไม่เกิน 1,800,000 บาท เป็นระยะเวลาติดต่อกันน้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันเริ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/10(2) แห่งประมวลรัษฎากร
นางสาว ส. ประกอบกิจการให้บริการประกันชีวิต มีรายรับเกิน 1,200,000 บาทในปี 2545 แต่ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548 ต่อมานางสาว ส. ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปยื่นแบบ ภ.พ.30 เสียภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังตั้งแต่ปี 2545 นางสาว ส. จึงได้มายื่นแบบ ภ.พ.30 ปีละ 1 ฉบับ รวมเป็นเวลา 3 ปี (ปี 2545- 2547) ต่อมาเดือนเมษายน 2548 กฎหมายกำหนดมูลค่าฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมจะต้องไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี ดังนั้น นางสาว ส. ประสงค์ที่จะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่เคยมีรายรับถึง 1,800,000 บาทต่อปี ได้หรือไม่
นางสาว ร. และพี่น้องถือหุ้นรวมกันอัตราร้ นางสาว อ ให้นาง จ กู้ยืมเงิน จำนวนเงิน 3